แสดงรายละเอียดข่าว

รายงานแสดงสถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากระบบ EIS GFMIS
Created by bppadmin on 26/10/2562 13:01:31


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: