แสดงรายละเอียดข่าว

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน

| 774 

 

ที่ ศธ 0604/225 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน


เอกสารแนบ