แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/273 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน

| 494 

 

ที่ ศธ 0604/273 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน


เอกสารแนบ