แสดงรายละเอียดข่าว

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร

| 3791 

 

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร


เอกสารแนบ