แสดงรายละเอียดข่าว

เอกสารประกอบ “การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” วันที่ 14 มกราคม 2564

| 523 

 


เอกสารแนบ