แสดงรายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปรับบทบาทและภารกิจการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

| 155 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการปรับบทบาทและภารกิจการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่าง 
และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 


เอกสารแนบ