แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/59 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

| 192 

 

ที่ ศธ 0604/59 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

 


เอกสารแนบ