แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/140 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งนดำเนินงาน

| 728 

 

ที่ ศธ 0604/140 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งนดำเนินงาน

 


เอกสารแนบ