ผู้อำนวยการ

 
นายวิทวัต  ปัญจมะวัต
 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา