แสดงรายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

| 21293 

 

1. รายงานผลการจัดจ้างค่าสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2.รายงานผลการจัดซื้อค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. รายงานผลงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)

4. แบบรายงานผลโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) งบลงทุน

         

         

       

 

          4.1  ค่าครุภัณฑ์  

 

          4.2  ค่าก่อสร้าง   

 

 


เอกสารแนบ