งานงบประมาณ

การจัดทำคำของบประมาณ

DNNArticleList

ส.ค.28 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน
Created by bppadmin on 28/8/2563 16:43:01

ที่ ศธ 0604/225 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน ...
Read More..

ก.ย.23 ที่ ศธ 0604/267 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน
Created by bppadmin on 23/9/2563 18:15:01

ที่ ศธ 0604/267 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ...
Read More..

ก.ย.25 ที่ ศธ 0604/273 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 25/9/2563 9:25:30

ที่ ศธ 0604/273 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน  ...
Read More..

พ.ย.10 ที่ ศธ 0604/339 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เลขที่ส่งออก 5/64)
Created by on 10/11/2563 17:15:07

ที่ ศธ 0604/339 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดิน...
Read More..

พ.ย.10 ที่ ศธ 0604/338 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เลขที่ส่งออก 6/64)
Created by on 10/11/2563 18:25:09

ที่ ศธ 0604/338 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ...
Read More..

พ.ย.11 ที่ ศธ 0604/341-343 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
Created by bppadmin on 11/11/2563 16:08:08

ที่ ศธ 0604/341 - 343 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน...
Read More..

พ.ย.30 ที่ ศธ 0604/384 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 30/11/2563 17:55:04

ที่ ศธ 0604/384 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน ...
Read More..

พ.ย.30 ที่ ศธ 0604/383 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 30/11/2563 18:05:22

Read More..

ธ.ค.01 ที่ ศธ 0604/382 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน
Created by bppadmin on 1/12/2563 10:11:46

ที่ ศธ 0604/382 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ...
Read More..

ธ.ค.25 ที่ ศธ 0604/417 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 25/12/2563 16:37:22

Read More..

การจัดสรรงบประมาณ

รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ใบโอนจัดสรร


ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ