งานวิเทศสัมพันธ์ (งานต่างประเทศ)

การขออนุมัติ/อนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

กรณีไปราชการ

กรณีไปด้วยทุนส่วนตัว

การขออนุมัติ/อนุญาตไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ

กรณีไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

กรณีฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

กรณีปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

กรณีดูงาน ณ ต่างประเทศ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 646/2556 และ 647/2556

ครูจ้างชาวต่างชาติ

ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ (งานต่างประเทศ)