แสดงรายละเอียดข่าว

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Created by bppadmin on 27/8/2562 11:24:08


ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลทั้ง 2 หัวข้อ ดังนี้

รายงานหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: