แสดงรายละเอียดข่าว

รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Created by bppadmin on 27/8/2562 11:44:25


รายงานผลการใช้จ่ายค่าไฟฟ้า (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการใช้จ่ายค่าน้ำประปา (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการใช้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต (เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: