แสดงรายละเอียดข่าว

ตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอัตโนมัติ
Created by bppadmin on 26/10/2562 13:14:41


1. ตอบรับการเข้าร่วมการแถลงยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 - 2564)

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

สถานที่ : ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จังหวัดชลบุรี


2. ประชุม แนวทางการดำเนินการโครงการธนาคารขยะ

วันที่ : วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 2560

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชั้น 4

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: