แสดงรายละเอียดข่าว

มาตรการแนวทางการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Created by bppadmin on 8/1/2563 18:04:01


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: