แสดงรายละเอียดข่าว

แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Created by bppadmin on 30/11/2563 14:31:01

แจ้งแนวทางการเร่งรัดติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: