แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/59 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
Created by bppadmin on 10/2/2564 11:36:47

ที่ ศธ 0604/59 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2,3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

 


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: