แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/151-152 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน)
Created by bppadmin on 27/4/2564 16:12:58


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: