แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/230 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 15/7/2564 11:20:59

ที่ ศธ 0604/230 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: