แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว249 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2 (สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1, 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

| 618 

 

 

 

ที่ ศธ 0604/ว249 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2

(สำหรับนักเรียนทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่  1, 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 


เอกสารแนบ