แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว249 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2 (สำหรับนักเรียนทุน ระยที่ 2 รุ่นที่ 1, 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
Created by bppadmin on 10/8/2564 13:56:30

 

 

ที่ ศธ 0604/ว249 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 2

(สำหรับนักเรียนทุน ระยที่ 2 รุ่นที่ 1, 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: