แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/265 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน

| 568 

 

 

 

ที่ ศธ 0604/265 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน

 


เอกสารแนบ