แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/266 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน

| 583 

 

 

 

ที่ ศธ 0604/266 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบดำเนินงาน


เอกสารแนบ