แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว267 เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารเรียนการสอน

| 740 

 

 

 

ที่ ศธ 0604/ว267 เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารเรียนการสอน

 


เอกสารแนบ