แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/265 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 18/8/2564 17:08:00

 

 

ที่ ศธ 0604/265 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: