แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/266 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน
Created by bppadmin on 18/8/2564 17:11:37

 

 

ที่ ศธ 0604/266 เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน

 


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: