แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว267 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
Created by bppadmin on 18/8/2564 17:18:38

 

 

ที่ ศธ 0604/ว267 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการสนับสนุน แก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

 


print
Attached Files
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: