แสดงรายละเอียดข่าว

รายงานข้อมูลรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำและรายจ่ายตามภาระผูกพันตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| 426 

 


เอกสารแนบ