แสดงรายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสำรองสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม)

| 263 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสำรองสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(บัญชีสำรองเพิ่มเติม)


เอกสารแนบ