แสดงรายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสำรองสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (บัญชีสำรองเพิ่มเติม)
Created by bppadmin on 7/9/2564 15:38:36

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการสำรองสิทธิ์การเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(บัญชีสำรองเพิ่มเติม)


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: