แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว285 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 3 (สำหรับทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

| 269 

 

ที่ ศธ 0604/ว285 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 3
(สำหรับทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 , 2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

 


เอกสารแนบ