แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว285 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 3 (สำหรับทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
Created by bppadmin on 10/9/2564 14:53:49

ที่ ศธ 0604/ว285 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 3
(สำหรับทุน ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1,2 และ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: