แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว286 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

| 379 

 

ที่ ศธ 0604/ว286 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 


เอกสารแนบ