แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/ว286 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Created by bppadmin on 10/9/2564 16:45:17

ที่ ศธ 0604/ว286 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: