แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/290 เรื่อง ขอให้สถานศึกษาเบิกเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ที่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
Created by bppadmin on 15/9/2564 11:46:29


print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: