แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/328 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์

| 701 

 

ที่ ศธ 0604/328 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์


เอกสารแนบ

Attached Files