แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/329 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

| 851 

 

ที่ ศธ 0604/329 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


เอกสารแนบ

Attached Files