แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/358 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน

| 619 

 

ที่ ศธ 0604/358 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน

 


เอกสารแนบ