แสดงรายละเอียดข่าว

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และสามารถรับชมย้อนหลังการชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)" วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

| 582 

 

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และสามารถรับชมย้อนหลัง 

"การชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน)"
เมื่อ วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สามารถ Download เอกสารได้ คลิ๊ก...

 


เอกสารแนบ