แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/385 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน

| 649 

 

ที่ ศธ 0604/385 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงประมาณ พ.ศ.2565
งบดำเนินงาน


เอกสารแนบ