แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/386 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบดำเนินงาน

| 13 

 

ที่ ศธ 0604/386 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบดำเนินงาน


เอกสารแนบ