แสดงรายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0604/397 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน

| 938 

 

ที่ ศธ 0604/397 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบเงินอุดหนุน


เอกสารแนบ